Obowiązuje:
od 2016-01-01

Podstawa prawna:
Dz.U.2013.200.1232

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2016

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016

Lp.

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa
stawka opłaty

1

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

388,64 zł/kg

2

Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi

249,17 zł/kg

3

Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

28,46 zł/dam3

4

Umieszczenie odpadów na składowisku

284,71 zł/Mg

5

Pobór wody podziemnej

4,23 zł/m3

6

Pobór wody powierzchniowej śródlądowej

2,20 zł/m3

7

Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa
w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

4,23 zł/m2

8

Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

27,23 zł

 

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P.2015 poz. 816).